Aplikacja Prokuratorska

Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę aplikację.

Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach i prokuraturach, ale także w zakładach medycyny sądowej, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w szkole policji, oraz urzędach kontroli skarbowej.

W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na jego część ustną opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany w tym samym trybie, co komisja egzaminacyjna.Do egzaminu tego mogą również przystąpić asystenci prokuratora legitymujący się 6-letnim stażem na tym stanowisku.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sporządza i przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Minister Sprawiedliwości przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje Prokurator Generalny. Asesor uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich. Odbycie przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej asesury daje mu uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.

 

 

Aplikant, który pobierał stypendium w okresie aplikacji prokuratorskiej jest obowiązany do jego zwrotu, jeżeli:

1. Został skreślony z listy aplikantów.

2. Odmówił podjęcia zatrudnienia na stanowisku asesora prokuratury zapropo­nowanym przez Prokuratora Generalnego, według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów.

3. W terminie 3 lat od dnia ukończe­nia aplikacji nie podjął zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, asy­stenta sędziego lub asystenta prokurato­ra.

4. W terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ukończenia aplikacji po podję­ciu zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w pkt 2 i 3, rozwiązał stosunek pra­cy albo rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

Aplikant nie ma obowiązku zwrotu sty­pendium, w przypadku:

1. Skreślenia z listy aplikantów z przy­czyn zdrowotnych lub konieczności spra­wowania przez aplikanta samotnie wycho­wującego dziecko opieki nad dzieckiem do lat dwóch lub dzieckiem szczególnej troski.

2. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia z przyczyn zdrowot­nych.

3. Niepodjęcia zatrudnienia lub rezy­gnacji z zatrudnienia, za zgodą Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora General­nego.

Dyrektor Krajowej Szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypad­kach, umorzyć w całości lub wczęści, na­leżność z tytułu zwrotu stypendium. Przed podjęciem decyzji, zasięga opinii właści­wego prezesa sądu albo właściwego pro­kuratora apelacyjnego.
W okresie stażu aplikant aplikacji sę­dziowskiej lub prokuratorskiej otrzymuje wy­nagrodzenie za pracę ustalone w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej refe­rendarza sądowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>